Darmowa dostawa od 350 PLN

Regulamin

 

 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wiklinowy Świat

 

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej "Sklep"] prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej "Regulamin"].

2. Właścicielem Sklepu jest: Wiklinowy Świat Renata Wnuk, Rudnik nad Sanem, ul. Górka 29 , NIP: 6020011754, tel. +48720764844, adres email: sklep@wiklinowy-swiat.com.pl .

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Kupującym oraz zakładającym konto w Sklepie może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 lat), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego

8. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia bez uprzedzenia konta, co do którego ma uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości danych rejestracyjnych, bądź w przypadku łamania przez użytkownika zapisów regulaminu. 

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep.

 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce Formy płatności.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej, automatów pocztowych lub firmy kurierskiej).

2. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, termin realizacji zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

4. Klient w chwili otrzymania przesyłki winien jest sprawdzić przesyłkę. Jeżeli stwierdzi jakiekolwiek braki, uszkodzenia, niezgodności powinien niezwłocznie skontaktować się ze sklepem. Reklamacje są rozpatrywane jedynie w przypadku spisania protokołu reklamacyjnego w obecności przewoźnika.

5. Przypominamy, że jeżeli formą dostawy jest przesyłka pobraniowa i nie zostanie ona odebrana, uznajemy to za nienależyte wykonanie umowy przez kupującego i mamy prawo do obciążenia kupującego wszelkimi kosztami związanymi z tą transakcją, w szczególności kosztami wysyłki oraz zwrotu do nadawcy.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu, na koszt Sklepu, reklamowany towar wraz z opisem niezgodności po uprzednim uzgodnieniu ze Sklepem sposobu, a w szczególności kosztów wysyłki.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

5. Wyroby z wikliny prezentowane w Sklepie są wyrobem rękodzielniczym, każdy koszyk jest niepowtarzalny, jest jednak wykonany w tym samym zamyśle i z tego samego rodzaju materiałów. Dlatego też pomimo dołożenia wszelkich starań zdjęcia naszych wyrobów mają charakter podglądowy. W związku z tym niewielkie różnice - w szczególności barwy, odcienia, dokładnego rozmiaru są immanentną cechą wyrobu i nie mogą stanowić powodu do reklamacji.  Standardowa tolerancja każdego z wymiarów wynosi 5%, jednak nie mniej, niż 3cm, chyba że zaznaczono, bądź ustalono inaczej.

6. Z uwagi na to, że wszystkie wyroby wikliniarskie prezentowane w Sklepie są rękodziełem i zazwyczaj są trudne do odtworzenia w identycznej postaci, nie jesteśmy w stanie zapewnić, że wyrób zostanie wymieniony na taki sam, jeśli jego naprawa nie będzie możliwa.

7. Wyroby z wikliny sprzedawane są w komplecie, bądź z opcjonalnym wyposażeniem (typu poduszka, obszycie jutowe, folia i inne) w podanej cenie tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie napisane. Brak wyżej wymienionych nie jest podstawą do reklamacji, jeśli wybrany wyrób w zaznaczonej opcji takowych nie zawierał.

8. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami w sytuacji, gdy zakup nie jest bezpośrednio związany z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem zawiadomienia o wadzie.

 

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient, lub wskazana przez niego osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem złoży Sklepowi, w terminie 14 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu umowy Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę. Zwrot następuje jednak nie wcześniej, niż po otrzymaniu rzeczy z powrotem.

5. Sklep zwraca wartość produktu oraz koszty wysyłki wynoszące równowartość najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia oferowanego przez Sklep, chyba że uzgodniono inaczej.

6. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że uzgodniono inaczej. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

8. Jeżeli klient złożył oświadczenie o odstąpieniu umowy, zanim Sklep przyjął jego ofertę, przestaje ona wiązać.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

 

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego oraz wyrazić zgodę na ewentualne profilowanie danych osobowych celem lepszego dopasowania zawartości reklamowej.

3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Pozostałe kwestie dotyczące polityki prywatności oraz ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronach Sklepu.

§8

OPINIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

 

1. Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.

2. Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.


3. Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.


4. Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówkach portali opiniotwórczych.


5. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.


6. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.


7. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§9

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl